Pobierz formularz zgłoszenia reklamacyjnego - VESSER

Ogólne warunki udzielania gwarancji na klimatyzatory Vesser i Electra

Gwarancja udzielana jest na rzecz Kupującego (zwanego dalej „Odbiorcą”), który w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nabywa urządzenia od Gwaranta, a następnie sprzedaje je i montuje u klientów (zwanych dalej „Użytkownikiem końcowym”).

Uprawnienia z tytułu gwarancji nie mogą być przedmiotem przelewu/cesji.

Odbiorca jest jedynym uprawnionym z niniejszej gwarancji. Gwarancja nie jest udzielana na rzecz Użytkownika końcowego, co nie wyłącza możliwości udzielenia gwarancji na jego rzecz, bezpośrednio przez Odbiorcę, na jego koszt i odpowiedzialność.

Gwarancja obowiązuje w okresie 36 miesięcy od daty montażu (zakończonego rozruchem) urządzenia przez Odbiorcę u Klienta końcowego, nie dłużej jednak niż 37 miesięcy od daty wydania urządzenia Odbiorcy wskazanego w karcie gwarancyjnej.

W przypadku niewykonywania wymaganych przeglądów gwarancyjnych okres niniejszej gwarancji ulega skróceniu do 12 miesięcy od daty wydania urządzenia Odbiorcy.

Gwarancją objęte są wyłącznie usterki urządzenia (klimatyzatora opisanego w karcie gwarancyjnej) spowodowane wadami fizycznymi części i/lub defektami produkcyjnymi.

Gwarant zapewnia sprawne działanie urządzenia, w stosunku do którego udzielana jest gwarancja pod warunkiem korzystania z urządzenia zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami Instrukcji Obsługi oraz przeprowadzenia przeglądów serwisowych zgodnie z wymogami niniejszego dokumentu, potwierdzonych wpisem w karcie przeglądów.

Odpowiedzialność Gwaranta z tytułu gwarancji ogranicza się wyłącznie do bezpłatnego dostarczenia Odbiorcy sprawnego urządzenia, części zamiennych w miejsce urządzenia lub części uszkodzonych.

Dostawa części sprawnych następować będzie w terminie 14 dni roboczych od daty pisemnego zgłoszenia awarii – pod warunkiem, że będą dostępne u producenta urządzenia. W przeciwnym wypadku powyższy termin może ulec odpowiedniemu przedłużeniu.

Wszelkie uszkodzone produkty i części, które wymieniono na sprawne, Odbiorca na własny koszt zobowiązany jest odesłać Gwarantowi na jego żądanie.

Gwarancją nie są objęte:

 • uszkodzenia urządzenia wynikające z nieprawidłowej eksploatacji, konserwacji, obsługi, przechowywania, użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych.
 • mechaniczne uszkodzenia urządzenia i wywołane nimi wady,
 • mechaniczne, termiczne, uszkodzenia urządzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem, niezgodnym z zaleceniami instrukcji obsługi,
 • wady i uszkodzenia spowodowane działaniem siły wyższej (np. uderzenia pioruna, powodzi, korozji, przepięć sieci elektrycznej, innych klęsk żywiołowych, nieprawidłowego napięcia zasilającego, innych zdarzeń losowych nie mających związku z działaniem urządzenia oraz czynników zewnętrznych pozostających poza wpływem i kontrolą Gwaranta itp.),
 • usterki spowodowane dokonanymi przez nieuprawnione osoby samodzielnymi naprawami, przeróbkami i zmianami konstrukcyjnymi, czynności i części wymienione w instrukcji obsługi oraz należące do normalnej eksploatacji urządzenia (np. konserwacja urządzenia, dostawa i wymiana filtrów),
 • produkty, w których kartę gwarancyjną lub numery seryjne w jakikolwiek sposób zmieniono, usunięto lub zdarto, instalacje czynnika chłodzącego, skroplin, zasilania elektrycznego i sterowania, instalacje zasilania elektrycznego i jej zakłócenia, występujące w siedzibie Użytkownika końcowego, czynności konserwacyjne należące do Odbiorcy lub innego zakładu serwisowego,
 • wady wynikłe z nieprawidłowego montażu,
 • wady lub niewłaściwa praca urządzenia wynikłe ze złego doboru urządzenia do danego pomieszczenia, obudowy i akcesoria podlegające normalnemu zużyciu w czasie eksploatacji jak zarysowanie, zabrudzenie trudne do usunięcia, wytarcie napisów itp.,
 • wady lub awarie stanowiące konsekwencję normalnego zużycia eksploatacyjnego części i urządzeń wchodzących w skład urządzenia,

Odbiorca traci nadto uprawnienia z tytułu niniejszej gwarancji, jeżeli:

 • montażu, rozruchu bądź serwisu urządzenia dokonał nieuprawniony podmiot,
 • dokonano naprawy, przeróbki lub zmiany urządzenia przez osoby nieupoważnione.

Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia miejsca użytkowania urządzenia spowodowane nieprawidłową eksploatacją, samowolną modyfikacją urządzenia lub brakiem przeglądów gwarancyjnych.

W przypadku nieuzasadnionych zgłoszeń reklamacyjnych Odbiorca ponosi wszystkie koszty związane z wykonanymi czynnościami.

Gwarant nie będzie ponosić odpowiedzialności za terminowość usług gwarancyjnych, jeżeli działalność Gwaranta zostanie zakłócona nieprzewidywalnymi okolicznościami o charakterze siły wyższej lub innymi przyczynami od niego niezależnymi.

Gwarant zapewnia działanie urządzenia, na który wydana jest niniejsza karta gwarancyjna, pod warunkiem korzystania zgodnie z przeznaczeniem i warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsługi.

Niniejszą gwarancję stosuje się do produktów po przedstawieniu Gwarantowi przez Odbiorcę łącznie:

 • zgłoszenia reklamacyjnego dokonanego na formularzu obowiązującym u Gwaranta,
 • poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej,
 • faktury zakupu z datą sprzedaży,
 • wypełnionej karty przeglądów dokonanych u Użytkownika końcowego.

Gwarant ma prawo do uchylenia się od wykonania zobowiązań wynikających z udzielonej gwarancji, jeżeli dokumenty wymienione w niniejszym punkcie są niewłaściwie lub nieczytelnie wypełnione, w tym zawierają skreślenia i poprawki.

Warunki wykonania uprawnień gwarancyjnych

Warunkiem wykonania uprawnień z niniejszej gwarancji jest dokonanie co najmniej dwa razy w roku płatnych przeglądów technicznych urządzeń (przeglądów gwarancyjnych), przeprowadzonych u Użytkownika końcowego przez Autoryzowany Serwis.

Wykonanie powyższych przeglądów winno zostać wykonane przez osobę posiadającą kwalifikacje w zakresie naprawy i obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających substancje kontrolowane.

Przeglądy winny być potwierdzone odpowiednimi wpisami w karcie przeglądów urządzenia i opatrzone podpisem i pieczęcią upoważnionego przedstawiciela Autoryzowanego Serwisu.

W przypadku braku odmiennych ustaleń w tym zakresie przeglądy gwarancyjne są odpłatne.

Przeglądy gwarancyjne muszą odbywać się co najmniej dwa razy do roku, tj. przed sezonem letnim oraz sezonem zimowym. Okres pomiędzy kolejnymi przeglądami nie może być dłuższy niż 8 miesięcy.

W przypadku uzasadnionych warunkami eksploatacyjnymi urządzeń, Odbiorca, w porozumieniu z Użytkownikiem Końcowym, wyznaczy dodatkowe przeglądy gwarancyjne, które będą miały charakter obowiązkowy, warunkujący wykonanie uprawnień wynikających z niniejszej gwarancji.

Przeglądy gwarancyjne klimatyzatorów obejmują minimum następujące czynności:

 • czyszczenie filtrów jednostki wewnętrznej, czyszczenie lameli parownika i skraplacza, sprawdzenie szczelności układu – strona
 • ssąca i tłocząca, sprawdzenie temperatur pracy i pomiar ciśnień czynnika chłodzącego, sprawdzenie poprawności działania wszystkich elementów na uszkodzenia mechaniczne, sprawdzenie przewodów izolacji ze względu na uszkodzenia mechaniczne, sprawdzenie działania elementów sterujących.

Karta gwarancyjna

Karta gwarancyjna jest ważna, jeżeli sporządzona jest na oryginalnym druku załączonym do urządzenia i zawiera następujące dane:

 • nazwę urządzenia,
 • model (pełna nazwa) urządzenia,
 • numer fabryczny urządzenia
 • datę sprzedaży urządzenia
 • datę instalacji urządzenia,
 • pieczęć i podpis instalatora (firmy instalacyjnej),
 • podpis klienta, potwierdzający montaż i rozruch urządzenia,

Dokonywanie jakichkolwiek skreśleń lub poprawek w karcie gwarancyjnej pociąga za sobą jej unieważnienie. W przypadku zaginięcia karty gwarancyjnej nie wydaje się duplikatu.

Karta gwarancyjna wydawana jest w chwili wydania Odbiorcy kompletnego urządzenia. Pod pojęciem „kompletne urządzenie” rozumie się w przypadku splitów – jedno urządzenie zewnętrzne i jedno urządzenie wewnętrzne produkcji ELECTRA lub Vesser, w przypadku multi splitów:

– jedno urządzenie zewnętrzne i od 2 do 9 urządzeń wewnętrznych produkcji ELECTRA lub Vesser.

Do wykonywania wpisów w karcie gwarancyjnej i karcie przeglądów upoważniony jest wyłącznie upoważniony pracownik Autoryzowanego Serwisu